Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2018

beautifuldreamer
0228 6051
Reposted fromEkran Ekran viairmelin irmelin
beautifuldreamer
7439 4027
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

March 26 2018

beautifuldreamer
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll viaaynis aynis
beautifuldreamer
9080 761e
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
beautifuldreamer
beautifuldreamer
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaalmostlover almostlover
beautifuldreamer

March 13 2018

beautifuldreamer
4874 d96c 500
beautifuldreamer
6810 b262 500
Reposted fromhepi hepi viapersona-non-grata persona-non-grata
beautifuldreamer
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
beautifuldreamer
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa viaadriannak adriannak
beautifuldreamer
8496 0e3e
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaadriannak adriannak

March 03 2018

beautifuldreamer
9049 6154
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin

February 18 2018

beautifuldreamer
9993 59ab
Reposted fromdusielecc dusielecc viawiks wiks
beautifuldreamer
beautifuldreamer
4948 4fcf
Reposted frompiehus piehus vialetmego letmego
beautifuldreamer
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman vialetmego letmego
beautifuldreamer
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaWlodara Wlodara
beautifuldreamer
3260 5672 500
Reposted frommoai moai viawiks wiks
beautifuldreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl