Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

beautifuldreamer
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viayouuung youuung
beautifuldreamer
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viayouuung youuung
beautifuldreamer
2620 3b07 500
Reposted fromNajada Najada viaiblameyou iblameyou
4531 6fb4 500

qpulm:

Voyage in Time (Andrei Tarkovsky, 1983)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
beautifuldreamer
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako vianadziejenadaremne nadziejenadaremne

March 12 2017

beautifuldreamer
1061 067e 500
Reposted fromescapism escapism viairmelin irmelin

March 08 2017

beautifuldreamer
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
7037 e3ae 500

historicaltimes:

Poland redenominates the zloty. 10000 zloty is now worth 1 zloty. January 1 1995

via reddit

Keep reading

beautifuldreamer
beautifuldreamer
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn
Reposted fromniezwykla niezwykla viaalmostlover almostlover
beautifuldreamer
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viaalmostlover almostlover
beautifuldreamer
3521 2729

February 27 2017

beautifuldreamer
Nauczyłam się wierzyć, że najbardziej niebezpiecznym człowiekiem świata jest ten, kto nie odczuwa wyrzutów sumienia. Ten, kto nigdy nie przeprasza i nie szuka przebaczenia.
— "Julia.Trzy tajemnice."
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viaaynis aynis
beautifuldreamer
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viaaynis aynis

February 21 2017

It takes courage to grow up and become who you really are
— E.E. Cummings  (via versteur)
Reposted fromink ink viaso-so so-so
beautifuldreamer
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
beautifuldreamer
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
beautifuldreamer
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin

February 16 2017

beautifuldreamer
5195 556f
Reposted fromskatrix skatrix vialaj laj
beautifuldreamer

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl